1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Ażur przyjmuje do realizacji zamówienia przesłane w formie pisemnej. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia, które oprócz wyspecyfikowanego asortymentu zawierają numery katalogowe produktów.

Ażur każdorazowo potwierdza termin i warunki realizacji zamówień na podany w zamówieniu adres e-mail.

2. CENY

Sprzedaż wyrobów przez Ażur dla Odbiorcy następuje na podstawie cen umownych ustalonych przez Dostawcę. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen w trakcie realizacji zamówienia. W takim przypadku o zmianie cen musi być poinformowany Odbiorca.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

Podstawowe formy płatności to: przedpłata przed wysyłką towaru, wysyłka „za pobraniem gotówki” przez przewoźnika przy odbiorze towaru. Istnieje możliwość zastosowania formy płatności „przelewem w terminie do 30 dni”. Płatność z odroczonym terminem zapłaty musi być oddzielnie uzgodniona i potwierdzona pisemnie. Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury do daty wpływu należności na konto określone w fakturze. Niedotrzymanie ustalonego terminu płatności skutkować będzie naliczeniem odsetek ustawowych.

W przypadku dokonania przedpłaty przed wysyłką towaru lub zastosowania formy płatności „przelewem w terminie do 3 dni” Ażur udziela rabatu w wysokości 7 % od obowiązujących w dniu złożenia zamówienia cen cennikowych.

W przypadku nieterminowej zapłaty faktury z formą płatności „przelewem w terminie do 3 dni” będzie wystawiona faktura korygująca na wartość udzielonego 7 % rabatu.

4. WARUNKI DOSTAW

Ażur zastrzega sobie prawo wyboru firmy przewozowej dostarczającej towar.

Koszty wysyłki pokrywa Ażur w przypadku:

wysyłki towarów na kwotę wyższą niż 500 zł netto.

W przypadku wystąpienia należności przeterminowanych Ażur ma prawo wstrzymać kolejne dostawy towaru do Odbiorcy do czasu uregulowania zobowiązań.

Koszt wysyłki poniżej wyznaczonego pułapu wynosi:

16 zł netto + 23% podatek VAT – w przypadku wysyłki na przelew lub po dokonaniu przedpłaty

20 netto + 23% podatek VAT – w przypadku wysyłki za pobraniem należności przy odbiorze towaru.

5. WARUNKI SZCZEGÓLNE

Ażur nie upoważnia Odbiorcy do używania nazwy i logo oraz znaków handlowych i reklam. Zgoda taka na wniosek Odbiorcy musi być przekazana na piśmie.

Odbiorca nie może wiążąco, bez otrzymania potwierdzenia od firmy Ażur, informować swoich Klientów oraz Kontrahentów o warunkach i terminach sprzedaży wyrobów.

Produkty wykonywane na specjalne zamówienie mogą posiadać minimum produkcyjne lub zwiększoną ilość względem ilości zamawianej z przyczyn wynikających ze specyfiki wykorzystywanego materiału ściernego wynosi (do 15%).

W przypadku nie osiągnięcia zgody spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby firmy Ażur. W spawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.