REKOMENDACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYCIA PRODUKTU ŚCIERNEGO

BROSZURA POWINNA BYĆ PRZEKAZANA OSOBOM UŻYWAJĄCYM PRODUKTY ŚCIERNE
Rekomendacje przedstawione w broszurze, dla własnego bezpieczeństwa, powinny być przestrzegane przez osoby używające produkty ścierne

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Niewłaściwie używany produkt ścierny może być bardzo niebezpieczny.

 • Zawsze należy przestrzegać instrukcji obsługi produktu ściernego i urządzeń, dołączonej przez dostawcę
 • Należy się upewnić czy produkt ścierny jest odpowiedni do zamierzonej operacji. Przed montażem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów i uszkodzeń.
 • Należy przestrzegać zasad eksploatacji i przechowywania produktu ściernego.

Należy pamiętać o możliwym niebezpieczeństwie podczas używania produktu ściernego oraz o przestrzeganiu rekomendowanych środków bezpieczeństwa :

 • Kontakt części ciała z produktem ściernym podczas jego wirowania.
 • Uszkodzenia odłamkami podczas pracy z produktem ściernym.
 • Części materiału, iskry, opary i pył, jako poboczne produkty szlifowania.
 • Hałas.
 • Wibracje.

Należy używać tylko produktów, które odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa. Na produkcie będzie oznaczony odpowiadający EN numer standardu i/lub napis “oSa”.

 • EN12413 dla narzędzia ściernego.
 • EN13236 dla superścierniwa.
 • EN13743 dla specjalnych materiałów ściernych nasypowych (krążki fibrowe, ściernice listkowe, ściernice listkowe wachlarzowe i ściernice listkowe trzpieniowe)

Nigdy nie należy używać częściowo lub całkowicie niesprawnego urządzenia.
Pracodawcy powinni dokonać oceny ryzyka wszystkich procesów ściernych w celu przestrzegania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Powinni zapewnić pracownikom odpowiednie przygotowanie do wypełniania swoich obowiązków.


Niniejsza broszura została zredagowana w celu zapewnienia podstawowych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa. W celu uzyskania szczegółowej informacji dotyczącej bezpiecznego użycia produktu ściernego, usilnie prosimy zapoznać się z naszymi pełnymi Zasadami Techniki Bezpieczeństwa.

Niżej wymienione zasady bezpieczeństwa można uzyskać w FEPA lub w krajowej jednostce zajmującej się handlem:

 • Zasady Techniki Bezpieczeństwa FEPA dla urządzenia ściernego i precyzyjnych superścierniw.
 • Zasady Techniki Bezpieczeństwa FEPA dla superścierniw dla kamienia i budownictwa
 • Zasady Techniki Bezpieczeństwa FEPA dla materiałów ściernych nasypowych

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZECIW MOŻLIWYM ZAGROŻENIOM

Kontakt fizyczny z produktem ściernym
Zawsze należy być ostrożnym i uważnym przy użyciu produktu ściernego:

 • Zawsze należy być ostrożnym i uważnym przy użyciu produktu ściernego. Długie włosy wiązać z tyłu głowy, nie nosić luźnej odzieży oraz krawatów i ozdób.
 • Należy zapobiegać przypadkowemu uruchamianiu obrabiarki przed montażem lub zmianą produktu ściernego. W razie konieczności należy odłączyć obrabiarkę od źródła zasilania.
 • Nigdy nie wolno zdejmować zabezpieczeń z obrabiarki. Przed uruchomieniem maszyny należy upewnić się że zostały zainstalowane w odpowiedni sposób i są w dobrym stanie.
 • Przy pracy z obrabianym produktem lub obrabiarką należy zawsze zakładać rękawiczki i odpowiednią odzież. Poleca się rękawiczki o stopniu ochrony przynajmniej EN388 kategorii 2.
 • Po odłączeniu obrabiarki należy się upewnić, że produkt ścierny całkowicie zatrzymał się, zanim zostawi się go bez nadzoru.

Uraz spowodowany złamaniem się produktu ściernego

 • Należy uważnie obchodzić się z produktem ściernym . Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt ścierny nie posiada defektów lub uszkodzeń.
 • Produkt ścierny należy przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze powyżej zera, a także unikać wahań temperatury. Należy się upewnić, że został on odpowiednio zabezpieczony i umocowany, aby zapobiec uszkodzeniu i deformacji.
 • Okrywane materiały ścierne (papier ścierny, tarcze na elastycznej podstawie itd.) powinny być przechowywane w temperaturze 18-22st. C, przy wilgotności względnej
  45-65%.
 • Taśmy ścierne powinny być mocowane na wałku lub trzpieniu o średnicy nie mniejszej niż 50mm.
 • Nie wolno używać produktu ściernego po upłynięciu terminu ważności. Należy przestrzegać termin ważności dla następujących produktów: produkty bakelitowe i szelakowe – 3 lata, produkty gumowe – 5 lat, produkty ceramiczne – 10 lat.
 • Należy sprawdzić czy na produkcie ściernym lub na jego opakowaniu znajduje się ostrzeżenie lub inne informacje na temat bezpieczeństwa:
 nie używać do ręcznego szlifowania   –      dozwolone tylko do użycia na całkowicie zakrytych obrabiarkach
 nie użwyać do szlifowania na mokro przeczytać instrukcję
 nie używać do szlifowania czołem ściernicy nałożyć okulary ochronne
 nie używać uszkodzonego produktu nałożyć nauszniki ochronne
 dozwolone tylko z nakładką podporową nałożyć rękawice
    –     dozwolone tylko do szlifowania na mokro nałożyć półmaskę

 

 • Należy się upewnić że został wybrany odpowiedni produkt ścierny. Nie wolno używać produktu ściernego, jeżeli nie może być on odpowiednio zidentyfikowany.
 • Przy montażu produktu ściernego należy kierować się instrukcją dostawcy produktu ściernego lub obrabiarki. Należy wypełniać wszystkie zalecenia instalacyjne przedstawione na produkcie, takie jak: kierunek ruch lub miejsce mocowania.
 • Nie wolno montować produktu ściernego na trzpieniu na siłę i modyfikować go w celu dopasowania.
 • Jeśli została określona maksymalna dopuszczalna prędkość robocza, nie wolno jej przekraczać.
 • Należy się upewnić, że przy montażu produktu wykorzystywane są przeznaczone do tego narzędzia – bez deformacji, czyste i bez usterek.
 • Należy używać bibuły jeśli została ona dostarczona z produktem ściernym.
 • Nie wolno dociągać zbyt ciasno mocowań produktu ściernego.
 • Po zamontowaniu ale przed użyciem produktu ściernego należy go uruchomić próbnie, przy prędkości roboczej wraz z urządzeniem ochronnym przez maksymalnie 30 sekund. Należy odejść na bezpieczną odległość od obrabiarki.
 • Nie wolno zdejmować z obrabiarki urządzeń ochronnych, jeśli są przewidziane, i należy upewnić się czy są w dobrym stanie i odpowiednio zamontowane.
 • Należy upewnić się, że produkt obrabiany jest zamontowany i trzyma się w odpowiedni sposób.
 • Nie wolno włączyć obrabiarki jeśli obrabiany produkt znajduje się w kontakcie z produktem ściernym.
 • Nie wolno oddziaływać zbyt wielką siłą na produkt ścierny, poddawać go uderzeniom i przegrzaniu.
 • Nie wolno szlifować tej strony produktu, która nie jest przeznaczona do takiej operacji. Należy unikać szlifowania krawędzią taśmy ściernej, używa się (jeśli to możliwe) środkowej części taśmy.
 • Należy unikać zatłuszczenia i nierównomiernego zużycia się produktu, aby zapewnić jego efektywną pracę. Ściernice należy ostrzyć w razie konieczności.
 • Należy pozwolić zatrzymać się produktowi ściernemu w sposób naturalny, bez naciskania na jego powierzchnię.
 • Należy odprowadzić i oszczędzać zbędną ciecz chłodząco-smarującą, przed zatrzymaniem się maszyny.
 • Nie należy pozostawiać napiętych taśm ściernych , jeśli nie są w użyciu.

 

Odpady szlifowania – iskry, pył i dym.

 • Kontakt z odpadami szlifowania działa szkodliwie na płuca i powoduje inne fizyczne uszkodzenia.
 • Wszystkie procesy szlifowania na sucho powinny być zabezpieczone niezbędnymi środkami wentylacyjnymi.
 • Nie wolno używać produktu ściernego w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 • Używanie półmasek Jeśli zostały ustalone systemy wentylacyjne przy procesie szlifowania na sucho, poleca się stosowanie półmasek odpowiadających EN149 .
 • Ustalone urządzenia ochronne powinny być przystosowane do ochrony operatora przed iskrami i odpadami. Należy przyjąć dodatkowe środki ochrony dla ludzi pracujących w pobliżu.
 • Środki ochrony oczu powinny być stosowane w przypadku jakiegokolwiek mechanicznego zastosowania produktu ściernego. Do pracy z urządzeniem ręcznym i obrabiarką poleca się okulary lub osłony o stopniu ochrony przynajmniej EN166 klasy B.
 • Należy się upewnić, że został wybrany odpowiedni produkt ścierny. Nieodpowiedni produkt może być przyczyną powstania nadmiernych odpadów i pyłu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZECIW MOŻLIWYM ZAGROŻENIOM 

Hałas

 • Ochrona narządów słuchu zgodnie z EN352 zalecana jest we wszystkich przypadkach ręcznego stosowania urządzeń i wyrobów niezależnie od poziomu hałasu.
 • Należy upewnić się, że produkt ścierny został odpowiednio dobrany. Błędnie dobrany produkt może być przyczyną nadmiernego hałasu.

Wibracje

 • Procesy, w trakcie których obrabiany przedmiot lub narzędzie są trzymane w rękach, mogą być przyczyną obrażeń powstałych w wyniku wibracji.
 • W przypadku, jeśli w ciągu 10 minut nieprzerwanego używania produktu ściernego pojawią się takie symptomy jak kłucie, szczypanie, mrowienie i drętwienie kończyn, należy zastosować odpowiednie środki.
 • Wpływ wibracji jest bardziej zauważalny w chłodnych warunkach. Z tego powodu, ręce powinny być trzymane w cieple – należy regularnie rozprostowywać ręce i palce. Należy używać nowoczesnych urządzeń o niskim poziomie wibracji.
 • Wszystkie urządzenia należy utrzymywać w odpowiednim stanie. W przypadku powstania nadmiernych wibracji należy zatrzymać /wyłączyć/urządzenie i sprawdzić je.
 • Używany produkt ścierny powinien być wysokiej jakości. Należy go przechowywać w odpowiednich warunkach, przez cały okres jego eksploatacji.
 • Kołnierz montażowy oraz trzpień powinny być trzymane w odpowiednich warunkach. W przypadku zużycia i deformacji należy je wymienić.
 • Obrabianego przedmiotu i narzędzia nie należy zaciskać (chwytać, mocować) zbyt mocno i naciskać zbyt mocno na produkt ścierny.
 • Należy unikać używania produktu ściernego bez przerwy
 • Należy używać odpowiednio dobranego produktu. Błędnie dobrany produkt może być przyczyną nadmiernych wibracji.
 • Nie należy ignorować fizycznych symptomów wibracji i skontaktować się z lekarzem.

USUWANIE ODPADÓW MATERIAŁU ŚCIERNEGO

 • Zużyty lub uszkodzony produkt ścierny powinien być poddany utylizacji zgodnie z lokalnymi lub państwowymi aktami normatywnymi.
 • Dalsze informacje można uzyskać w “Dobrowolnych Informacjach o Produkcie”, dostarczonych przez Dostawcę.
 • Należy zwrócić uwagę, że po obróbce produkt ścierny może być zanieczyszczony obrabianym materiałem lub materiałem wykorzystanym do procesu obróbki.
 • Zużyty produkt ścierny powinien być zniszczony w celu uniknięcia ponownego wykorzystania.

WAŻNA UWAGA
Dołożono wszelkich starań, aby informacje przedstawione w tej broszurze były wiarygodne i aktualne.
W związku z powyższym nie możemy ponosić odpowiedzialności za błędy czy poprawki, a także związane z tym szkody i straty (E&OE).